Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

Data publikacji: 2021-10-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Piaskach ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, który adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu     znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych w prowadzeniu bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Termin składania wniosków wg załącznika 19.10.2021 r r.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod nr telefonu: 65 5739 008

Załączniki:

 1. Zakres czynności - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (plik docx 27KB)
 2. Karta zgłoszenia Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (plik docx 39KB)

Program „Opieka wytchnieniowa”

Data publikacji: 2021-10-12

W związku z Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w w/w programie.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Termin składania wniosków wg załącznika do 19 października 2021  r.

Więcej informacji można uzyskać W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod nr telefonu: 65 5739 008

Załączniki:

 1. Karta zgłoszeniowa Opieka wytchnieniowa (plik docx 36KB)
 2. Karta pomiaru Opieka wytchnieniowa (plik docx 27KB)

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2021-04-07

Ankietyzacja w ramach opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Piaski na lata 2021-2026”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 07.04.2021 r. do 23.04.2021 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach.

Ponadto ankietę można wypełnić w formie elektronicznej pod adresem: https://forms.gle/JJKGGBWu1KxF9Wwu5

Zachęcamy do elektronicznego wypełnienia ankiety.

Dziękujemy za udział w badaniu.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach
ul. Szkolna 1
63-820 Piaski
e-mail: gops@piaski-wlkp.pl
tel.: 65 573 90 08

Załączniki:

 1. Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Piaski na lata 2021-2026 (plik pdf 195KB)

Od dnia 1 kwietnia możliwość ubiegania się o świadczenia 500+ w formie papierowej

Data publikacji: 2021-03-30

Od dnia 01 kwietnia 2021r. można ubiegać się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + na okres 2021/2022 w formie papierowej.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piaskach.

Pamiętaj!!!

Organ, do którego kierujesz wniosek, musi być zgodny z twoim adresem zamieszkania.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków (internetowo).

Wniosek 500 plus ma tylko 4 strony. Jego wypełnienie nie jest trudne, należy tylko pamiętać o kilku kwestiach:

Cześć 1. wniosku 500 plus

Tu podajesz dane osoby ubiegającej się o świadczenie (czyli dane rodzica).

 • Koniecznie wypełnij wszystkie pola (m.in. PESEL, imię i nazwisko wnioskodawcy, pełny adres zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo);
 • adres zamieszkania – podajesz faktyczne miejsce, w którym mieszkasz na co dzień, a nie adres zameldowania.

Wypełniając wniosek 500 plus, pamiętaj o podaniu adresu e-mail. Dzięki temu szybciej dotrze do ciebie informacja potwierdzająca przyznanie świadczenia.

Cześć 2. wniosku 500 plus

Tu podajesz dane dziecka lub dzieci, dla których ubiegasz się o przyznanie świadczenia.

 • Wpisujesz dane dziecka/dzieci, na które należy się świadczenie; pamiętaj o podaniu wszystkich wymaganych informacji (PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo itd.);
 • podaj numer rachunku bankowego, na który chcesz otrzymywać pieniądze;
 • pamiętaj o podpisie, dacie i miejscu wypełnienia wniosku;
 • podaj dane członków twojej rodziny (dziecka, współmałżonka) przebywających poza granicami Polski – imię i nazwisko, PESEL, kraj pobytu wraz z adresem zamieszkania, okres pobytu, nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju – chodzi o to, aby osoby mieszkające za granicą i tam pobierające świadczenia na dzieci nie otrzymywały już 500 plus w Polsce.

W załączniku instrukcja wypełnienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+).

Załączniki:

 1. Instrukcja wypełnienia wniosku 500+ (plik pdf 238KB)

500+. Złóż wniosek na nowy okres na 2021/2022

Data publikacji: 2021-03-05

Przypominamy, że prawo do świadczeń wychowawczych w okresie 2019/2021 jest ustalone do 31 maja 2021 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres trwający od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. należy złożyć nowy wniosek.

Wnioski te można składać elektronicznie lub papierowo:

 • od 1 lutego 2021 r. poprzez kanał bankowości elektronicznej, Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia lub portal PUE ZUS,
 • od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach

Aby zachować ciągłość świadczenia wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków (internetowo).

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-11-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach w związku z wystąpieniem dużej ilości zachorowań na wirus COVID 19 oraz wejściem z dniem 3 listopada br. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii wprowadza dla pracowników GOPS wykonywanie pracy zdalnej.

W związku z powyższym tylko sprawy pilne lub interwencyjne będą załatwiane osobiście . Pozostałe sprawy tj. wnioski, które są dostępne na stronie internetowej Ośrodka www.piaski.opsinfo.pl (świadczenia wychowawcze, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: tzw. becikowe; bądź wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy,) można składać pocztą tradycyjną, poprzez platformę e-PUAP, bankowość elektroniczną oraz w zamieszczonej na budynku skrzynce pocztowej GOPS . Dodatkowo odwołane zostają z dniem 3 listopada do 4 grudnia br. wizyty pracowników socjalnych w terenie. Do dyspozycji klientów telefony: GOPS Piaski 65/5739008, kom: 609392994; Poczta: gops@piaski-wlkp.pl

Wnioski na stypendium socjalne na rok 2020/2021

Data publikacji: 2020-08-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piaski.

Druki wniosków można pobierać od dnia 27.08.2020 r. w siedzibie GOPS w Piaskach ul. Szkolna 1 (tel. 0 65 573 90 08) oraz na stronie internetowej www.piaski.opsinfo.pl

Wnioski wraz z pełną dokumentacją należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 01.09.2020 r. do 15.09.2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października 2020 r. Kryterium dochodowe na członka rodziny nie może przekraczać 528,00 zł. netto. Należy wykazać dochody netto za miesiąc sierpień 2020 r. czyli m-c poprzedzający składanie wniosku.

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują faktury, rachunki, umowy za:
- zakup podręczników od lipca 2020r.,
- pozostałe materiały szkolne od lipca 2020r.
- abonament internetowy od września 2020r.
- bilety za dojazdy do szkoły od września 2020r. do czerwca 2021r.

Załączniki:

 1. WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) w roku szkolnym 2020/2021 (plik pdf 85KB)

Szanowni Mieszkańcy

Data publikacji: 2020-07-22

Z uwagi na trudną sytuację w całym kraju spowodowaną COVID-19 przyjmowanie wniosków o ZASIŁEK RODZINNY, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, DOBRY START (300+) będzie wyglądało inaczej niż w latach ubiegłych.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników i sprawny przebieg procesu wydawania i przyjmowania wniosków, informuję, że w formie TRADYCYJNEJ wnioski będzie można pobrać i złożyć w tut. GOPSie od 01 sierpnia 2020r.:
- w poniedziałki w godz. 8.00 - 16.00
- od wt do pt w godz. 8.00 - 13.00


Podczas wizyty w sprawie pobrania/składania wniosków należy:
- zakryć usta i nos (z wyjątkiem osób, którym stan zdrowia na to nie pozwala),
- zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji zostanie udostępniony) lub mieć założone rękawiczki jednorazowego użytku,
- zachować minimum 2 m odstępu miedzy osobami,
- posiadać swój długopis.

Zaleca się przychodzić bez osób towarzyszących.

Składany wniosek musi być dokładnie wypełniony - nie będzie możliwości wypełniania wniosków w miejscu ich przyjmowania.
Pracownicy nie będą przyjmować wniosków, które nie będą uzupełnione o podstawowe dane tj. dane wnioskodawcy, adresy szkół do których uczęszczają dzieci, skład rodziny czy numerów kont bankowych.


W przypadku jeżeli do wniosku wymagane jest przedłożenie dokumentów potwierdzające określone fakty (np. kopie świadectw pracy, umów, pit, orzeczeń sądu itp.), należy mieć dany dokument skopiowany (oryginał do wglądu). Wykaz dokumentów, które są wymagane do wniosku można znaleźć na stronie http://www.piaski.opsinfo.pl/

Prosimy o zrozumienie tej trudnej dla wszystkich sytuacji i stosowanie się do wytycznych i przestrzegania ustalonych terminów i godzin wizyt.

Załączniki:

 1. Załączniki: Świadczenia rodzinne/Fundusz alimentacyjny (zasiłek rodzinny, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka, specjalny zasiłek opiekuńczy) okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 (plik pdf 38KB)

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 300+

Data publikacji: 2020-06-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start 300+ na nowy okres 2020/2021 można składać:

- w wersji elektronicznej - od dnia 1 lipca 2020 r.
- w wersji tradycyjnej papierowej - od dnia 1 sierpnia 2020 r.

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE PROGRAMU 500+

Data publikacji: 2020-06-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach informuję, że świadczenie wychowawcze 500+ realizowane jest na podstawie wydanych w 2019 roku do Państwa informacji i trwa do 31 maja 2021 r.

W 2020 roku nie należy składać kolejnego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez osoby, które to prawo mają ustalone.

Kolejne terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+:
- od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną
- od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną

Informacja o terminach wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie 2019/2020

Data publikacji: 2020-03-13

Przewidywane terminy wypłat: świadczenia rodzinne będą wypłacane w dniu 28-go każdego miesiąca. Jeżeli w/w dzień jest dniem wolnym od pracy, wypłata nastąpi dzień wcześniej.

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych 500+ w okresie 2019/2021

Data publikacji: 2020-03-13

Przewidywany termin wypłat.: świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w dniu 25 każdego miesiąca. Jeżeli w/w dzień jest dniem wolnym od pracy, wypłata nastąpi dzień wcześniej.

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2020-01-13

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIASKACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: PRACOWNIK SOCJALNY

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 67KB)
 2. Klauzula informacyjna (plik pdf 55KB)
 3. Oświadczenia, kwestionariusz, zgoda (plik docx 18KB)

Zmiany od 1 stycznia 2013 - prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Data publikacji: 2013-01-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach informuje, że od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Załączniki:

 1. Ustawa - Zmiany od 1 stycznia 2013 - prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (plik pdf 32KB)